Fri 30, October 2020 11:32:41GMT

Table Tennis: Russian Liga Pro

  • Match Result
  Friday 30 October 2020 Player 1 Player 2 BPP  
Simonov, S v Udin, A (08:15 GMT) 1/100 33 101.95 %
Vahnin, G v Kurilchik, N (09:45 GMT) 16 1/40 103.44 %
Mihaylov, I v Novikov, I (10:45 GMT) 14/5 1/4 106.96 %
Libatskiy, A v Kurilchik, N (11:00 GMT) 7/4 2/5 107.02 %
Zaitsev, Y v Sukharnikov, N (11:00 GMT) 33 1/100 101.95 %
Smirnov, Igor M v Abelmasov, I (11:15 GMT) 11/10 4/6 107.62 %
Vahnin, G v Slashchilin, A (11:30 GMT) 3 2/9 106.82 %
Kasatkin, V v Yakovlev, A (12:30 GMT) 4/6 7/6 106.30 %
Duka, A v Andreev, A (12:45 GMT) 5/4 4/6 104.05 %
Olshakov, K v Sorin, M (12:45 GMT) 13/8 4/9 106.82 %
Poprotsky, A v Suraev-Korolev, P (13:00 GMT) 13/8 17/20 91.57 %
Meteleshko, I v Pashkov, N (13:15 GMT) 11/10 8/11 105.88 %
Moklozyan, S v Arutiunyan, A (13:15 GMT) 1/2 6/4 106.67 %
Yakovlev, A v Poprotsky, A (13:30 GMT) 11/5 4/11 104.58 %
Andreev, A v Meteleshko, I (13:45 GMT) 1/1 3/4 106.89 %
Sorin, M v Moklozyan, S (13:45 GMT) 4/6 5/4 104.44 %
Suraev-Korolev, P v Kasatkin, V (14:00 GMT) 9/4 2/5 102.20 %
Arutiunyan, A v Olshakov, K (14:15 GMT) 17/20 19/20 105.34 %
Pashkov, N v Duka, A (14:15 GMT) 4/9 15/8 104.32 %
Kasatkin, V v Poprotsky, A (14:30 GMT) 1/10 6 105.19 %
Duka, A v Meteleshko, I (14:45 GMT) 11/10 8/11 105.88 %
Olshakov, K v Moklozyan, S (14:45 GMT) 11/10 8/11 105.88 %
Yakovlev, A v Suraev-Korolev, P (15:00 GMT) 6/4 1/2 106.51 %
Andreev, A v Pashkov, N (15:15 GMT) 6/4 17/20 94.05 %
Zemit, I v Beliakov, V (16:30 GMT) 5/6 5/6 109.09 %
Kolesnikov, D v Andrusenko, M (16:45 GMT) 4/11 2 106.23 %
Merzlikin, D v Zhelubenkov, A (16:45 GMT) 17/20 17/20 106.95 %
Abanokov, Z v Balakin, D (17:00 GMT) 9/4 1/3 105.77 %
Elistratov, I v Chizikov, D (17:15 GMT) 3/10 5/2 104.91 %
Tunitsyn, D v Moshkov, I (17:15 GMT) 5/6 10/11 106.90 %
Beliakov, V v Abanokov, Z (17:30 GMT) 1/5 10/3 106.41 %
Andrusenko, M v Tunitsyn, D (17:45 GMT) 1/1 3/4 106.82 %
Zhelubenkov, A v Elistratov, I (17:45 GMT) 9/5 1/2 102.25 %
Balakin, D v Zemit, I (18:00 GMT) 17/20 17/20 106.95 %
Chizikov, D v Merzlikin, D (18:15 GMT) 19/20 4/5 106.84 %
Moshkov, I v Kolesnikov, D (18:15 GMT) 17/20 9/10 106.96 %
Zemit, I v Abanokov, Z (18:30 GMT) 3/4 13/8 95.57 %
Kolesnikov, D v Tunitsyn, D (18:45 GMT) 17/20 9/10 106.95 %
Merzlikin, D v Elistratov, I (18:45 GMT) 4/3 4/7 106.55 %
Beliakov, V v Balakin, D (19:00 GMT) 4/11 2 106.67 %
Andrusenko, M v Moshkov, I (19:15 GMT) 8/11 21/20 106.68 %
Zhelubenkov, A v Chizikov, D (19:15 GMT) 4/11 2 106.67 %
Ogai, S v Pavlenko, R (20:30 GMT) 13/8 4/9 107.33 %
Nemashkalo, V v Kutuzov, O (20:45 GMT) 10/11 5/6 106.90 %
Petrochenko, D v Ivanov, Valeri (20:45 GMT) 5/6 5/6 109.09 %
Pravednov, A v Ilyukhin, E (21:00 GMT) 8/11 1/1 107.89 %
Ilin, A v Tarasenkov, N (21:15 GMT) 1/1 3/4 106.50 %
Soldatov, I v Lyfenko, N (21:15 GMT) 4/7 27/20 106.19 %
Pavlenko, R v Putilovsky, V (21:30 GMT) 11/20 9/4 94.87 %
Ivanov, Valeri v Kirilenko, A (21:45 GMT) 1/2 6/4 106.23 %
Kutuzov, O v Smirnov, Igor M (21:45 GMT) 8/11 21/20 106.68 %
Ogai, S v Pravednov, A (22:00 GMT) 13/8 4/9 107.33 %
Nemashkalo, V v Ilin, A (22:15 GMT) 13/8 3/4 94.59 %
Petrochenko, D v Soldatov, I (22:15 GMT) 2 4/11 106.67 %
Putilovsky, V v Ilyukhin, E (22:30 GMT) 17/20 17/20 106.95 %
Kirilenko, A v Lyfenko, N (22:45 GMT) 7/10 11/10 106.79 %
Smirnov, Igor M v Tarasenkov, N (22:45 GMT) 6/4 1/2 106.67 %
Pavlenko, R v Pravednov, A (23:00 GMT) 4/9 13/8 107.33 %
Ivanov, Valeri v Soldatov, I (23:15 GMT) 6/4 1/2 106.67 %
Kutuzov, O v Ilin, A (23:15 GMT) 2 4/11 106.67 %
Ilyukhin, E v Ogai, S (23:30 GMT) 9/4 1/3 105.77 %
Lyfenko, N v Petrochenko, D (23:45 GMT) 2/7 5/2 106.35 %
Tarasenkov, N v Nemashkalo, V (23:45 GMT) 2/7 5/2 106.35 %
  Saturday 31 October 2020 Player 1 Player 2 BPP  
Pravednov, A v Putilovsky, V (00:00 GMT) 11/10 4/6 107.62 %
Ilin, A v Smirnov, Igor M (00:15 GMT) 4/7 5/4 108.08 %
Soldatov, I v Kirilenko, A (00:15 GMT) 4/5 1/1 105.56 %
Ilyukhin, E v Pavlenko, R (00:30 GMT) 5/4 4/5 100.00 %
Lyfenko, N v Ivanov, Valeri (00:45 GMT) 5/4 7/10 103.62 %
Tarasenkov, N v Kutuzov, O (00:45 GMT) 1/10 11/2 106.29 %
Putilovsky, V v Ogai, S (01:00 GMT) 5/2 2/7 106.35 %
Kirilenko, A v Petrochenko, D (01:15 GMT) 5/6 5/6 109.09 %
Smirnov, Igor M v Nemashkalo, V (01:15 GMT) 5/6 5/6 109.09 %

While every effort is made to ensure that the Table Tennis betting information displayed here is correct and up to date, we are not liable for any errors and it is your responsibility to check the Table Tennis odds with the bookmaker before placing a bet.